Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.kigen.pl

 

Sprzedającym jest :

KI-GEN Sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzicach 58-160, ul Wolności 47, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0217387.


Kontakt z Działem Obsługi Sklepu Internetowego można uzyskać:

- pod numerami telefonów: +48 748540747 lub +48 784369625 ( pn-pt 7:00 - 15:00 )

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@ki-gen.pl

- korespondencyjnie
 

§ 1 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.

 

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący) – Kupującym w Serwisie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Serwisie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Serwis Internetowy (Serwis, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.kigen.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Usługodawca i Klient.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

§ 3 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 4 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia w Serwisie przyjmowane są przez stronę internetową.
 3. Sklep umożliwia składanie zamówień bez konieczności rejestracji.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
 6. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia i kosztami wysyłki oraz prośbą o jego potwierdzenie.

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Orientacyjny termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi około trzy dni robocze.
  Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Wysyłka kurierem odbywa się codziennie do godz. 15:00.
 4. Przesyłka dostarczona w terminie 7 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi poniżej. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 6. Zgodnie z art. 543¹ § 1. jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

§ 6 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę lub paragon.
 2. Warunkiem przystąpienia przez sklep do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów:
 1. przelewem na konto nr 93 2490 0005 0000 4530 1145 5078
 2. za pobraniem.

 

§ 7 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium RP i EU.
 2. Istnieje możliwość osobistego odebrania towaru przy ul. Cichej 58, 58-160 Świebodzice.
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, prosimy nie przyjmować przesyłki oraz zalecamy wypełnić protokół szkody dostępny u kuriera, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. [Termin na odstąpienie] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. [Bieg terminu] Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a

2. w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. [Forma odstąpienia] Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
 2. [Zwrot zapłaty] Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. [Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy] Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) zawartej w drodze aukcji publicznej;

8) na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu, produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego, firma KI-GEN Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów mrożonego nasienia buhajów.

 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( o ile nie zostało wcześniej dostarczone ) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 

§ 9 Procedura reklamacji

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowane w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
 3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 24 miesiące (za wyjątkiem produktów ulegających naturalnemu procesowi zużycia).
 4. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem drogi  telefonicznej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.
 5. Wszystkie zwroty prosimy uzgadniać wcześniej drogą e-mailową: info@ki-gen.pl ze Sprzedającym.
 6. Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.

 

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
 2. Administratorem danych osobowych jest KI-GEN Sp. z o.o. z siedzibą w 58-160 Świebodzice, ul. Wolności 47, NIP: 884-25-23-139, REGON: 891546826.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 4. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

Data opublikowania regulaminu 03.02.2023 r.

Opublikowano: